ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Vedtægter - Kulturforeningen Nøjsomhed

§1

Foreningens formål er at medvirke til oprettelsen af et sports- og kulturhus i Skallebølle, samt at virke til fremme for kulturinteressen, herunder at være åben for samarbejde med andre sammenslutninger med samme formål.

§2

Enhver person kan ved henvendelse til bestyrelsen optages i foreningen som medlem.
Foreninger og institutioner kan optages med 1 eller flere medlemsskaber.
Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer er enige herom.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, der herefter endeligt afgør spørgsmål om optagelse.
Ved indmeldelse får det nye medlem udleveret et eksemplar af foreningens love.
Bestyrelsen fører en medlemsprotokol.

§3

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
De 37 andelshavere, der 20. juni 1984 har vedtaget nærværende vedtægter, er kontingentfrie på livstid.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
Medlemskontingentet gælder i perioden 1/1 - 31/12.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges 
ved almindelig stemmeflertal på den årlige generalforsamling.
Valget gælder for 2 år og der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Første gang 3 
medlemmer. Bestyrelsen kan genvælges. 
Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og referent for 1 år af gangen. 
Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter for en 2 årig periode til Skallebølle 
Sports- & Kulturcenters bestyrelse (min. 1 repræsentant fra bestyrelsen og evt.
1 repræsentant blandt Nøjsomheds medlemskreds). 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. I forbindelse med daglig
drift kan foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.
Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøder,
og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Bestyrelsen tager referat af forhandlingerne. Referatet godkenes på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra Skallebølle Sports- & Kulturcenter
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rettidige indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg af formand i lige år
 9. Valg af kasserer i ulige år
 10. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ordinær såvel som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i et lokalt blad eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger dette med angivelse af dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter begæringens modtagelse.§6

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.
Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

§7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.
Til forandring af foreningens vedtægter, eller beslutning om foreningens opløsning, kræves at halvdelen af samtlige medlemmer er mødt og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Er halvdelen af medlemmer ikke mødt, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling. På denne kan forslaget gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til hvor mange, der er mødt.
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til på generalforsamlingen at møde og stemme for sig. Ingen kan i noget som helst tilfælde have fuldmagt fra mere end 2 medlemmer.
Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Valget gælder for 2 år, således at de skiftevis er på valg hvert andet år.
Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen.

§8

Protokol over generalforsamlinger underskrives af referent og dirigent.

§9

Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger 1 eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser.
Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen anvendes til fremme af sport eller kulturelle formål i Skallebølle. Bestemmelse herom træffes af den generalforsamling, der godkender likvidationsregnskabet.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 1984.
Dirigent: Stig Holdgaard

Rudolf Hansen – Gunnar Nicolaisen – Sv. Åge Hansen – Juul Højbjerg
Niels Chr. Limkilde – Thorkild Nielsen

Ændring sket på ekstraordinær generalforsamling 23. feb. 1987.


do 7. april 1994

do 8. feb. 1996

do 6. feb.2002

do 17. feb. 2011

do 31. marts 2017

do 19. august 2021

do 1. feb. 2024 

Vedtægter - Kulturforeningen Nøjsomhed

§1

Foreningens formål er at medvirke til oprettelsen af et sports- og kulturhus i Skallebølle, samt at virke til fremme for kulturinteressen, herunder at være åben for samarbejde med andre sammenslutninger med samme formål.

§2

Enhver person kan ved henvendelse til bestyrelsen optages i foreningen som medlem.
Foreninger og institutioner kan optages med 1 eller flere medlemsskaber.
Optagelse kan kun nægtes, hvis 2/3 af bestyrelsens medlemmer er enige herom.
I tilfælde af nægtelse skal spørgsmålet forelægges den følgende generalforsamling, der herefter endeligt afgør spørgsmål om optagelse.
Ved indmeldelse får det nye medlem udleveret et eksemplar af foreningens love.
Bestyrelsen fører en medlemsprotokol.

§3

Medlemskontingent fastsættes hvert år på generalforsamlingen.
De 37 andelshavere, der 20. juni 1984 har vedtaget nærværende vedtægter, er kontingentfrie på livstid.
Kontingent betales ved indmeldelsen.
Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for foreningens forpligtelser.
Medlemskontingentet gælder i perioden 1/1 - 31/12.
Regnskabsåret følger kalenderåret.

§4

Foreningens arbejde ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, der vælges 
ved almindelig stemmeflertal på den årlige generalforsamling.
Valget gælder for 2 år og der afgår skiftevis 3 og 4 medlemmer. Første gang 3 
medlemmer. Bestyrelsen kan genvælges. 
Valg af 1 bestyrelsessuppleant for 2 år.
Bestyrelsen konstituerer sig med næstformand og referent for 1 år af gangen. 
Bestyrelsen udpeger 2 repræsentanter for en 2 årig periode til Skallebølle 
Sports- & Kulturcenters bestyrelse (min. 1 repræsentant fra bestyrelsen og evt.
1 repræsentant blandt Nøjsomheds medlemskreds). 
Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når 4 medlemmer er til stede.
Foreningen tegnes af formand og kasserer i forening. I forbindelse med daglig
drift kan foreningen tegnes af formand og kasserer hver for sig.
Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøder,
og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§5

Bestyrelsesmøder afholdes når formanden eller mindst 3 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt.
Bestyrelsen tager referat af forhandlingerne. Referatet godkenes på næstfølgende bestyrelsesmøde.
Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.
Den årlige generalforsamling afholdes hvert år i februar måned.
Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
 2. Formandens beretning
 3. Beretning fra Skallebølle Sports- & Kulturcenter
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse
 5. Rettidige indkomne forslag
 6. Fastsættelse af kontingent
 7. Valg af bestyrelse og 1 bestyrelsessuppleant
 8. Valg af formand i lige år
 9. Valg af kasserer i ulige år
 10. Valg af revisor og 1 revisorsuppleant
 11. Evt. Forslag fra medlemmerne, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.
Ordinær såvel som ekstraordinære generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved annoncering i et lokalt blad eller ved særskilt meddelelse til hvert enkelt medlem.
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt eller når mindst ¼ af medlemmerne skriftligt forlanger dette med angivelse af dagsorden.
I sidstnævnte tilfælde indkaldes til ekstraordinær generalforsamling senest 6 uger efter begæringens modtagelse.

 

§6

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.
Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det.
Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

§7

Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til, hvor mange medlemmer der er mødt.
Til forandring af foreningens vedtægter, eller beslutning om foreningens opløsning, kræves at halvdelen af samtlige medlemmer er mødt og at beslutningen vedtages med 2/3 af de afgivne stemmer.
Er halvdelen af medlemmer ikke mødt, men 2/3 af de afgivne stemmer er for forslaget, indkalder bestyrelsen til ny generalforsamling. På denne kan forslaget gyldigt vedtages med simpelt stemmeflertal uden hensyn til hvor mange, der er mødt.
På generalforsamlingen har hvert medlem 1 stemme.
Et medlem kan give et andet medlem skriftlig fuldmagt til på generalforsamlingen at møde og stemme for sig. Ingen kan i noget som helst tilfælde have fuldmagt fra mere end 2 medlemmer.
Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer.
Valget gælder for 2 år, således at de skiftevis er på valg hvert andet år.
Desuden vælges 1 revisorsuppleant for 2 år af gangen.

§8

Protokol over generalforsamlinger underskrives af referent og dirigent.

§9

Den generalforsamling, der endeligt vedtager foreningens opløsning, vælger 1 eller flere likvidatorer til snarest at realisere foreningens aktiver og afvikle alle dens forpligtelser.
Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen anvendes til fremme af sport eller kulturelle formål i Skallebølle. Bestemmelse herom træffes af den generalforsamling, der godkender likvidationsregnskabet.

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 20. juni 1984.
Dirigent: Stig Holdgaard

Rudolf Hansen – Gunnar Nicolaisen – Sv. Åge Hansen – Juul Højbjerg
Niels Chr. Limkilde – Thorkild Nielsen

Ændring sket på ekstraordinær generalforsamling 23. feb. 1987.


do 7. april 1994

do 8. feb. 1996

do 6. feb.2002

do 17. feb. 2011

do 31. marts 2017

do 19. august 2021

do 1. feb. 2024


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere