ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Vedtægter - Skallebølle Sportsklub

§1

Foreningens navn er SKALLEBØLLE SPORTSKLUB, og den har hjemsted i Assens Kommune.

Under foreningen sorterer i øjeblikket fitness, outdoor, fodbold, gymnastik og trim. Foreningen skal være åben for alle andre idrætsgrene og kulturelle aktiviteter, hvis der bliver behov herfor. Udover de idrætslige aktiviteter er der etableret udvalg for følgende ikke idrætslige aktiviteter: klubblad, klubcaféer og en støtteafdeling.

 

§2

Foreningens formål er at medvirke til at fremme legemlige og åndelige sunde aktiviteter samt gennem de nævnte idrætsgrene (jfr. §1) at engagere flest mulig i fritiden og derved udbrede interessen for idræt.

Endvidere er det foreningens formål gennem afholdelse af forskellige arrangementer, at arbejde for en højnelse af fællesskabet og lokalområdets kulturliv.

 

§3

Som aktivt medlem optages enhver indrætsinteresseret, hvis hun/han er amatør. Som passivt medlem optages enhver myndig person, der vil arbejde for foreningens formål (jfr. §2).

Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse med 14 dages varsen med virkning fra efterfølgende 31. marts – ved fortsat kontingentrestance efter 3. rykker eller anden misligholdelse af medlemsskabet.

 

§4

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af en formand og en kasserer plus en repræsentant fra hver af de til enhver tid aktive idrætsafdelinger og nedsatte udvalg for ikke-idrætslige aktiviteter. Hovedbestyrelsen medlemmer vælges på den årlige generalforsamling således:

I ulige år vælges formanden plus repræsentanter for de idrætslige afdelinger.

I lige år vælges kassereren plus repræsentanter for de ikke-idrætslige udvalg.

Hvis nye aktiviteter måtte blive oprettet under foreningen, har disse automatisk ret til repræsentation i hovedbestyrelsen, der derved udvides.

Foreningens enkelte aktivitetsafdelinger ledes af bestyrelser, som godkendes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra de respektive afdelingers forud afholdte medlemsmøder (jfr. §5 og §6).

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandsberetning til godkendelse
 3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 4. Kommende års budget til orientering
 5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse
 6. Valg af formand i ulige år
 7. Valg af kasserer i lige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer    

  - Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år

  - Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år

 9. Godkendelse af afdelingsbestyrelser
 10. Valg af 1 revisor
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

For valg gælder følgende: Alle valg foregår ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning begæres af et medlem.

Valgperioden er for alle valgte 2 år. Genvalg kan finde sted.

 §6

Senest 3 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte udvalg eller overdrage enkelte af foreningens medlemmer særlige opgaver, Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen inklusive formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende.

 

Foreningen tegnes af

Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer afdelings- og udvalgsbestyrelser sig med næstformand og sekretær.

 

Idrætslige afdelinger: Afdelingsbestyrelsen består af et antal personer i.h.t. det til enhver tid værende behov for arbejdskraft. Afdelingerne skal hvert år i januar måned forud for generalforsamlingen afholde et medlemsmøde, hvor afdelingsbestyrelsen vælges. På samme møde vælges afdelingsformand.

 

Ikke-idrætslige afdelinger/udvalg: Bestyrelsen for afdelingen/udvalget består af det antal personer, der er nødvendigt for at bestride afdelingens/udvalgets arbejde.

 

Sammensætning af afdelings-/udvalgsbestyrelser forhandles hvert år i januar måned mellem den siddende afdelings-/udvalgsbestyrelse og foreningens hovedbestyrelse, idet der forudsættes en praksis, hvor afdelingen/udvalget selv rekrutterer og indstiller afløsere for afgående medlemmer.

 

Hovedbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper til at varetage evt. nye aktiviteter der endnu ikke har etableret et udvalg, eller til at varetage bestående aktiviteter der ikke er i stand til at få besat udvalgsbestyrelsens poster.

Hovedbestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for Skallebølle Sports- og Kulturcenter.

 

§7

De idrætslige afdelingers medlemsmøder (jfr. §6) skal indkaldes ved opslag på aktivitetsstederne med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden for medlemsmøderne skal mindst indeholde:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandsberetning til orientering
 3. Orientering om afdelingens økonomi  
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af afdelingensformand/repræsentant til hovedbestyrelsen  
 6. Valg af afdelingsbestyrelse
 7. Eventuelt

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal begærer det, eller når 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring herom er fremsat, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§9

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

§10

Ophævelse af foreningen kan ske, såfremt der opnås flertal for en ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder eventuelle aktiver Kulturforeningen Nøjsomhed eller – hvis denne måtte være nedlagt – foreninger til videreførelse af sportslige aktiviteter i Skallebølleområdet.

 

§11

Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen har.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.

Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 15. september 1971.

Ændringer: 18/9-72, 19/8-76, 24/8-82, 15/9-83, 25/10-87, 26/1-91, 25/1-92, 6/3-96, 13/2-97, 26/2-98, 6/2-02, 26/2-03, 11/2-04, 11/2-09, 27/2-23. 

Vedtægter - Skallebølle Sportsklub

§1

Foreningens navn er SKALLEBØLLE SPORTSKLUB, og den har hjemsted i Assens Kommune.

Under foreningen sorterer i øjeblikket fitness, outdoor, fodbold, gymnastik og trim. Foreningen skal være åben for alle andre idrætsgrene og kulturelle aktiviteter, hvis der bliver behov herfor. Udover de idrætslige aktiviteter er der etableret udvalg for følgende ikke idrætslige aktiviteter: klubblad, klubcaféer og en støtteafdeling.

 

§2

Foreningens formål er at medvirke til at fremme legemlige og åndelige sunde aktiviteter samt gennem de nævnte idrætsgrene (jfr. §1) at engagere flest mulig i fritiden og derved udbrede interessen for idræt.

Endvidere er det foreningens formål gennem afholdelse af forskellige arrangementer, at arbejde for en højnelse af fællesskabet og lokalområdets kulturliv.

 

§3

Som aktivt medlem optages enhver indrætsinteresseret, hvis hun/han er amatør. Som passivt medlem optages enhver myndig person, der vil arbejde for foreningens formål (jfr. §2).

Medlemsforholdet ophører ved udmeldelse med 14 dages varsen med virkning fra efterfølgende 31. marts – ved fortsat kontingentrestance efter 3. rykker eller anden misligholdelse af medlemsskabet.

 

§4

Foreningen ledes af en hovedbestyrelse. Hovedbestyrelsen består af en formand og en kasserer plus en repræsentant fra hver af de til enhver tid aktive idrætsafdelinger og nedsatte udvalg for ikke-idrætslige aktiviteter. Hovedbestyrelsen medlemmer vælges på den årlige generalforsamling således:

I ulige år vælges formanden plus repræsentanter for de idrætslige afdelinger.

I lige år vælges kassereren plus repræsentanter for de ikke-idrætslige udvalg.

Hvis nye aktiviteter måtte blive oprettet under foreningen, har disse automatisk ret til repræsentation i hovedbestyrelsen, der derved udvides.

Foreningens enkelte aktivitetsafdelinger ledes af bestyrelser, som godkendes på den årlige generalforsamling efter indstilling fra de respektive afdelingers forud afholdte medlemsmøder (jfr. §5 og §6).

Foreningens regnskabsår følger kalenderåret.

 

§5

Foreningens højeste myndighed er generalforsamlingen. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år i februar måned og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt til formanden senest 8 dage før generalforsamlingens afholdelse.

 

 

 

Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:

 

 1. Valg af dirigent og stemmetæller
 2. Formandsberetning til godkendelse
 3. Regnskabsaflæggelse til godkendelse
 4. Kommende års budget til orientering
 5. Indkomne forslag – herunder kontingentfastsættelse
 6. Valg af formand i ulige år
 7. Valg af kasserer i lige år
 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer    

  - Repræsentanter for idrætslige afdelinger i ulige år

  - Repræsentanter for ikke-idrætslige udvalg i lige år

 9. Godkendelse af afdelingsbestyrelser
 10. Valg af 1 revisor
 11. Valg af 1 revisorsuppleant
 12. Eventuelt

 

For valg gælder følgende: Alle valg foregår ved håndsoprækning med mindre skriftlig afstemning begæres af et medlem.

Valgperioden er for alle valgte 2 år. Genvalg kan finde sted.

 

 

§6

Senest 3 uger efter generalforsamlingen konstituerer bestyrelsen sig med næstformand og sekretær. Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og kan efter behov nedsætte udvalg eller overdrage enkelte af foreningens medlemmer særlige opgaver, Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når et flertal af bestyrelsen inklusive formanden er til stede. I tilfælde af stemmelighed ved afstemning er formandens stemme afgørende.

 

Foreningen tegnes af

 • formanden og kassereren i forening.
 • eller et flertal af hovedbestyrelsen.

Hovedbestyrelsen kan meddele fuldmagt.

 

Senest 4 uger efter generalforsamlingen konstituerer afdelings- og udvalgsbestyrelser sig med næstformand og sekretær.

 

Idrætslige afdelinger: Afdelingsbestyrelsen består af et antal personer i.h.t. det til enhver tid værende behov for arbejdskraft. Afdelingerne skal hvert år i januar måned forud for generalforsamlingen afholde et medlemsmøde, hvor afdelingsbestyrelsen vælges. På samme møde vælges afdelingsformand.

 

Ikke-idrætslige afdelinger/udvalg: Bestyrelsen for afdelingen/udvalget består af det antal personer, der er nødvendigt for at bestride afdelingens/udvalgets arbejde.

 

Sammensætning af afdelings-/udvalgsbestyrelser forhandles hvert år i januar måned mellem den siddende afdelings-/udvalgsbestyrelse og foreningens hovedbestyrelse, idet der forudsættes en praksis, hvor afdelingen/udvalget selv rekrutterer og indstiller afløsere for afgående medlemmer.

 

Hovedbestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper til at varetage evt. nye aktiviteter der endnu ikke har etableret et udvalg, eller til at varetage bestående aktiviteter der ikke er i stand til at få besat udvalgsbestyrelsens poster.

Hovedbestyrelsen udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen for Skallebølle Sports- og Kulturcenter.

 

§7

De idrætslige afdelingers medlemsmøder (jfr. §6) skal indkaldes ved opslag på aktivitetsstederne med mindst 14 dages varsel.

 

Dagsorden for medlemsmøderne skal mindst indeholde:

 1. Valg af ordstyrer
 2. Formandsberetning til orientering
 3. Orientering om afdelingens økonomi  
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af afdelingensformand/repræsentant til hovedbestyrelsen  
 6. Valg af afdelingsbestyrelse
 7. Eventuelt

 

§8

Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsens flertal begærer det, eller når 1/3 af foreningens medlemmer skriftligt fremsætter begæring herom til bestyrelsen med angivelse af dagsorden.

Ekstraordinær generalforsamling skal afholdes senest 1 måned efter begæring herom er fremsat, og indkaldes med mindst 14 dages varsel.

 

§9

Ændring af vedtægter kan ske på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de afgivne stemmer er for ændringen.

 

§10

Ophævelse af foreningen kan ske, såfremt der opnås flertal for en ophævelse på 2 på hinanden følgende generalforsamlinger.

 

I tilfælde af foreningens ophævelse tilfalder eventuelle aktiver Kulturforeningen Nøjsomhed eller – hvis denne måtte være nedlagt – foreninger til videreførelse af sportslige aktiviteter i Skallebølleområdet.

 

§11

Foreningen hæfter udelukkende med sin formue for sine forpligtelser.

Foreningens medlemmer, udvalgsmedlemmer og bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, foreningen har.

Foreningens medlemmer har ingen økonomiske forpligtelser overfor foreningen ud over at betale kontingent.

Foreningens medlemmer har ingen krav på nogen del af foreningens formue eller udbytte af nogen art.

 

Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 15. september 1971.

Ændringer: 18/9-72, 19/8-76, 24/8-82, 15/9-83, 25/10-87, 26/1-91, 25/1-92, 6/3-96, 13/2-97, 26/2-98, 6/2-02, 26/2-03, 11/2-04, 11/2-09, 27/2-23.


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere