ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriByen & området

 
   
 
   
 


Generalforsamling 2019

 

Skallebølle beboerforening
Referat fra generalforsamling søndag den 31. marts 2019
Mødested: Skallebølle sports- og kulturcenter

Deltagere:

Fra bestyrelsen:

Afbud fra:

Formand Niels Drejergaard bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede dagsordenen.

Dagsorden
1.Valg af dirigent 2
1.Bestyrelsens årsberetning 2
2.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 2
3.Indkomne forslag 3
4.Fastsættelse af kontingent 6
5.Valg af formand, der vælges i ulige år 6
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 6
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 6
8.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til §7 stk. 1 og stk. 2 7
10. Eventuelt 7

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Charlotte Schultz (CS)
Forsamlingen valgte enstemmigt CS
CS oplyste, at indkaldelsen er offentliggjort som foreskrevet. Og at dagsordenen er efter forskrifterne i
vedtægterne. CS oplyste ydermere, at den endelige dagsorden med indkomne forslag er sendt ud til
medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er hermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og der kan arbejdes efter den
udsendte endelige dagsorden.
18 Stemmeberettigede er fremmødt.

2. Bestyrelsens årsberetning
ND fremlagde årsberetningen.
Skallebølle Beboerforening har igen haft et år med god aktivitet.

Allerede i foregående år tog vi fat på at få lavet bedre skiltning med vores by. Vi stilede højt og havde flere
gode placeringsforslag til kommunen og vejdirektoratet. Men alt med henvisning til en lov om skiltning blev
forkastet til trods for, at vi holdt et møde omkring det midt i eftermiddags trafikken. Efterfølgende blev
kommunen opmærksom på, at de havde fejl tolket loven, og dermed fik vi et skilt op, som nu står ved
krydset Søndersøvej / Kelstrupvej.
Vi lancerede et nyt logo/slogan. Dette blev til via en konkurrence, som Julie Skovsende vandt med ordene
”sammen skaber vi vores by ”. Resterende del af logoet blev til i samarbejde mellem Lenette og jeg.
Sammen med de 2 øvrige foreninger har vi lavet en ny fælles hjemmeside, som René Henriksen har været
den bærende kraft i. For at følge med tidens trend har vi lavet en Instagram profil som Thomas Frost
administrerer.

Allerede sidste år havde vi besøg af Socialminister Mai Mercado med henblik på, at få bedst mulig
opmærksomhed på støjdæmpning fra motorvejen.
Vi har haft kontakt til projektleder Ruben Højen Madsen, og fået en dialog om støjdæmpning.
Efterfølgende har vi truffet ham i forbindelse med informationsmøde i Vissenbjerg hallen. På baggrund af
dette møde i Vissenbjerg hvor vi alle havde mulighed for at se projektet og stille spørgsmål, har vi igen
kontaktet vejdirektoratet med henblik på at få yderligere støjdæmpende foranstaltninger i byens østlige
ende. Men vi bliver desværre blankt afvist. Vi kan dog alle glæde os over, at vi har fået langt mere
støjdæmpning i forhold til, det anbefalede i den første VVM-undersøgelse fra 2008.

Som i alle nok ved, blev vi af Assens kommune kåret som årets landsby i 2018. Det fejrede vi med et
arrangement, som bestyrelsen var glade for, da der var rigtig flot fremmøde til trods for, at det allerede
startede kl. 15.00.
Det var svært at få pressen til at deltage, så hvad vi har fået ud af det er svært at sige. En del positiv omtale
har det da givet, ud over de 10.000 kr. som fulgte med æren og titlen.

Bestyrelsen og pedellerne har ved fælles enighed besluttet at købe en helt ny maskine, da den gamle gav os
en del udfordringer med små havarier i løbet at sidste sæson. Vi har besluttet at købe en Simplicity
havetraktor hos Grønnemose maskinforretning, primært finansieret af de penge pedelordningen har givet i
overskud sidste sæson. Med dette indkøb tror vi på, at pedellerne har fået en rigtig god og robust maskine.
Vi startede 14 pedeller, men pt. er vi desværre kun ca. 10 stk. Vi tror på, at vi kan videreføre ordningen, og
at der kommer flere pedeller til, så hold jer endelig ikke tilbage. TUSIND tak til de som forsat vil hjælpe med
at holde vores landsby pæn, et arbejde som tilmed giver et pænt beløb til byen.
I forlængelse af at holde byen pæn vil jeg nævne, at vi har søgt kommunen om nye pullerter ved flere af
vejbumpene. Disse pullerter er vi blevet lovet bliver skiftet her til foråret.

Aktivitetsudvalget har afholdt en petanqueevent fredag den 24. august med et par erfarende spillere fra
Odense petanque klub 87. Arrangementet havde et rigtig pænt fremmøde.

Projektet med etablering af udendørs fitness maskiner er nu en realitet. Ud over de 73.000 kr. som er
kommet via lokalsamfundspuljen, har skallebølle sportsklub doneret 75.000 kr., kulturforeningen
Nøjsomheden har doneret 20.000 kr. og Totalbanken i Vissenbjerg har doneret 3.000 kr. Derud over har
beboerne i Skallebølle doneret 5.500 kr. via crowdfunding som aktivitetsudvalget satte i gang i forbindelse
med bøllefesten.
Efter finansieringen kom på plads, blev der arrangeret en arbejdsdag den 23. september for at klargøre
området. På daværende tidspunkt var der ingen, der drømte om, at processen med den endelige
godkendelse skulle trække i langdrag.
Siden finansieringen har været på plads, har vi kæmpet med kommunen om brugsretsaftalen af det
pågældende område, hvor maskinerne skal stå. Denne aftale kom først endelig på plads omkring den 1.
februar. Derefter kan vi først få færdig behandlet byggetilladelsen. Denne tilladelse har desværre også
trukket ud, tilmed er der midt i processen, kommet en ny sagsbehandler på. Der er 6 ugers leveringstid på
maskinerne, efter afgivet ordre. Vi forventer at få maskinerne op omkring først i juni måned.

I foråret 2018 var første fællesspisning den 14. marts. Vi valgte, at der ikke skulle være flere, da der ligger
mange andre aktiviteter i forårsmånederne. I september lavede Lenette og jeg mad med 55 deltagere.
Spisningen i november blev aflyst pga. manglende tilmelding. I januar var vi udfordrede af, at ingen ville
tage køkkentjansen og bestilte derfor mad hos Hanne fra Bethesda til 28 spisende. Senest har Hjørdis stået
for maden med 52 spisende. Tak til alle de frivillige, som giver en hånd med.

Ud over de ovennævnte aktiviteter har bestyrelsen samlet alle foreningens forsikringer hos Top Danmark.
Og i den forbindelse er der tegnet en forsikring på den nyindkøbte plæneklipper og en
arbejdsskadeforsikring til pedeller og andre, som laver frivilligt arbejde i foreningen.
Vi har lige som så mange andre også været nødt til at udarbejde retningslinjer i forhold til persondataloven.
Udover de ovennævnte aktiviteter kan nævnes, at vi i samarbejde med de 2 øvrige foreninger i byen for
første gang har afholdt et velkomstarrangement for nye beboere. Der var 14 tilmeldt, og vi havde en rigtig
god formiddag, med information om hvad Skallebølle kan tilbyde, snak og rundstykker.
Sidst men ikke mindst skal senior cafeen nævnes. Hver tirsdag fra kl. 14 – 16 mødes op til 17 seniorer. De
hygger sig med sang, kaffe, snak og spiller petanque når vejret tillader det. Alle som har lyst til at deltage er
selvfølgelig velkomne.

Der var fra forsamlingen spørgsmål til arbejdsskadeforsikringen, som foreningen har tegnet i forbindelse
med pedelordningen. Spørgsmålet gik på hvorledes denne dækker pensionister? ND svarede, at
forsikringen er tegnet på baggrund af en anbefaling fra forsikringsassurandøren, som har gennemgået
foreningens forsikringsbehov generelt. CS anbefalede at alle frivillige tegner en privat fritids-/
ulykkesforsikring, uanset.
På baggrund af drøftelsen vil bestyrelsen undersøge ved Top Danmark om pensionister er dækket under
den tegnede arbejdsskadeforsikring.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forud for generalforsamlingen var kassereren desværre kommet til skade og forhindret i at deltage. I stedet
fremlagde ND Skallebølle Beboerforenings regnskab for år 2018, som viser et underskud på kr. 2.442,51
Egenkapitalen var primo år 2018 på kr. 16.571,57
Samlet set er der en egenkapital ved årets udgang på kr. 14.129,06
Der blev spurgt til hvorfor indtægterne regnskabsteknisk er placeret under udgifterne? Lenette svarede, at
systemet er sat således op.
Kontingentindtægten er steget, blev det konstateret. Dels er kontingentet steget, og der har i årets løb
været en tilgang af medlemmer. En del medlemmer har dog endnu ikke betalt, ligesom der er
tilgodehavender fra erhvervslivet, som ikke har betalt til tiden for annoncering på hjemmesiden.
Der var spørgsmål til hvorfor kontingentindtægten ikke går op med kontingentet på kr. 20,00.
ND svarede, at det skyldes Mobile Pay gebyrer, som modregnes kontingentindtægten.
Beslutning:

Forsamlingen godkendte efterfølgende enstemmigt årsregnskabet.

4. Indkomne forslag
Der er følgende indkomne forslag
Forslag til generalforsamling Skallebølle beboerforening.
Undertegnede foreslår, at nogle af de penge, som Beboerforening fik i forbindelse med kåringen til ”Årets
Landsby”, bruges til forskønnelse af ”Hovedvejen” gennem vores by – Langesøvej/Kelstrupvej.
Jeg foreslår at der indkøbes en masse forskellige løg af forårsbebuderne: erantis, vintergækker, påskeliljer
m.m.
Disse løgvækster lægges i jorden i ”græsrabatten” langs Langesøvej, Kelstrupvej og minder alle byens
indvånere om, at nu er foråret på vej.
Når de er afblomstret, er det tiden for græsslåning i rabatten, og dette skader ikke blomsterfloret.
Venlig hilsen
Peter Skibsted
Bestyrelsens Forslag:
Indkommet forslag vedr. beløbet på de 10.000 kr. fra årets landsby, behandles på kommende
bestyrelsesmøder, på lige fod med de øvrige forslag, til brug af det pågældende beløb.
ND supplerede med, at der er indkommet flere gode forslag til hvad pengene skal bruges til, hvorfor det
giver mening at bestyrelsen drøfter sammen, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Peter Balling kommenterede, at han ikke syntes, at det er i orden, at der ikke kan stemmes om Peter
Skibsteds forslag i og med, det er sendt som forslag til GF.
ND svarede, at bestyrelsen tidligere har opfordret alle til at sende forslag ind uafhængigt af GF, og at der er
kommet flere gode forslag ind.
Bylgja bakkede op om bestyrelsens forslag, da hun selv har indsendt forslag til hvad pengene kan bruges til.
Dirigenten satte forslagene til afstemning med udgangspunkt i at bestyrelsens forslag er det mest
vidtgående. Vedtages bestyrelsens forslag, bortfalder Peter Skibsteds forslag.
Beslutning:
Der var flertal for bestyrelsens forslag, da kun 2 stemte i mod.
Dermed indgår Peter Skibsteds forslag på lige fod med de andre indkomne forslag til en videre behandling
på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Fra:
§ 4, Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises.
Til:
§ 4, Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på
hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

Beslutning:
Ændringsforslag til § 4, stk. 4 blev enstemmigt vedtaget.
Fra:
§ 4, Stk. 5
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et
offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse.
Til:
§ 4, Stk. 5
Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på et offentligt sted i
Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til
medlemsliste

Der kom ændringsforslag til forslaget.
I stedet for ”på et offentligt sted” skrives ”på en informationstavle”... et offentligt sted i Skallebølle.
Beslutning:
Ændringsforslag til §4, stk. 5 med det foreslåede ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget. Således er den
endelige formulering af §, stk. 5:
” Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på en informationstavle i
Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til
medlemsliste”

FRA:
§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af
medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.

TIL
§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af
dagsorden. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være
afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden.

ND begrundede forslaget med, at det er urimeligt at forlange 50%, hvorfor det forslås, at det nedsættes til
33%. Forsamlingen diskuterede de 14 dages varsel, der er indeholdt i forslaget.
Beslutning:
Bestyrelsens ændringsforslag til §4, stk. 6 blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Beslutning:
Der blev enstemmigt vedtaget uændret kontingent.

6. Valg af formand, der vælges i ulige år
Formand Niels Drejergaard modtager genvalg.
Der er ingen andre kandidater.
Beslutning:
Niels Drejergaard blev enstemmigt genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1
Næstformand Jesper Winther er på valg og modtager ikke genvalg.
Kasserer Linda Johannesen er på valg og modtager ikke genvalg.
Der er indkommet skriftligt tilsagn fra 2 kandidater, og på baggrund heraf indstiller bestyrelsen Susanne
Egeskov Jepsen og Daniel Steffen Pedersen.
Der var ingen andre kandidater.
Beslutning:
Susanne Egeskov Jepsen og Daniel Steffen Pedersen blev enstemmigt valgt

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Thomsen er på valg. Han er villig til genvalg.
Karin Thomsen er på valg og modtager ikke genvalg.
Der er indkommet skriftligt tilsagn fra Peter Balling om at stille op, og på baggrund heraf indstiller
bestyrelsen Peter Balling.
Beslutning:
Forsamlingen valgte enstemmigt Brian Thomsen og Peter Balling.

Den samlede bestyrelse er herefter:
? Formand Niels Drejergaard (ND)
? Bestyrelsesmedlem Thomas Frost
? Bestyrelsesmedlem Trine Grønlund (TG)
? Bestyrelsesmedlem Susanne Egeskov Jepsen
? Bestyrelsesmedlem Daniel Steffen Pedersen
med følgende suppleanter:
? Bestyrelsessuppleant Brian Thomsen
? Bestyrelsessuppleant Peter Balling

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til §7 stk. 1 og
stk. 2
Bestyrelsen indstiller Klaus Jensen og Heidi Norin. Der er indsendt skriftligt tilsagn fra kandidaterne, og på
baggrund heraf indstiller bestyrelsen Klaus Jensen til revisor og Heidi Norin til revisorsuppleant.
Der var ingen andre kandidater.
Beslutning:
Klaus Jensen blev enstemmigt valgt som revisor.
Heidi Norin blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
ND oplyste, at flg. forslag er modtaget vedrørende brug af de kr. 10.000 foreningen har modtaget for
kåringen af årets landsby.
? Ønske om flagstang ved vendepladsen
? Ønske om læ-beplantning ved petanquebanerne og de kommende fitnessmaskiner
? Etablering af krolfbane
? Økonomisk støtte til lasergame til Bøllefesten
? Inskription ”Årets landsby 2018” på stenen placeret ved skolen
? Udsmykning af multirummet i skolens lokaler
? Løgplanter i vejkanten
? Vedligehold og renovering af vogne til brug ved Bøllefesten

Ruben kommenterede, at permanente ting var at foretrække, da disse forslag vil betyde tiltag, der vil glæde
flere og i længere tid. Han håbede derfor, at der ville blive arbejdet videre med disse frem for de kortvarige.
CS opfordrede til, at der på hjemmesiden oprettes en mappe med generalforsamlingsmateriale og en
bestyrelsesmappe med dagsordener og referater.
Der var opfordring til, at der på indbydelser til arrangementer står adresse på, da ikke alle ved hvor f.eks.
sports- og kulturcenteret er i Skallebølle.
ND oplyste, at foreningernes fælles hjemmeside har været hacket, og at den skulle være renset og i luften
igen. René Henriksen har i den forbindelse sikret den yderligere, så det ikke skulle ske igen.
TF opfordrede forsamlingen til at komme med input til en informationsfilm, der skal udarbejdes om
Skallebølle i samarbejde med kommunen dette forår.

Støjvold skal ikke forventes opsat før tidligst om 5 år oplyste den lokale tømrer, der har afgivet jord i den
forbindelse, da Skallebølle skal benyttes som adgangsvej til arbejdet med udvidelsen af motorvejen og evt.
den kommende højhastighedsbane.
CS opfordrede bestyrelsen til at anmelde kassererens skade til den nytegnede arbejdsskadeforsikring, idet
skaden skete i forbindelse med affaldsindsamlingen samme dag.
Dirigenten gav ordet tilbage til formanden for en afsluttende kommentar.
Formand ND takkede for fremmødet og den viste interesse for bestyrelsens arbejde.
CS sluttede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Underskrift:

______________________________
Dirigent Charlotte Schultz Formand Niels Drejergaard  

Generalforsamling 2019

   

Skallebølle beboerforening
Referat fra generalforsamling søndag den 31. marts 2019
Mødested: Skallebølle sports- og kulturcenter

Deltagere:

  • Medlemmer: 15 ud over bestyrelsen

Fra bestyrelsen:

  • Formand Niels Drejergaard (ND)
  • Bestyrelsesmedlem Thomas Frost
  • Sekretær Trine Grønlund (TG)

Afbud fra:

  • Næstformand Jesper Winther (JW)
  • Kasserer Linda Holm Johannesen (LJ)

Formand Niels Drejergaard bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede dagsordenen.

Dagsorden
1.Valg af dirigent 2
1.Bestyrelsens årsberetning 2
2.Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse 2
3.Indkomne forslag 3
4.Fastsættelse af kontingent 6
5.Valg af formand, der vælges i ulige år 6
6.Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1 6
7.Valg af 2 bestyrelsessuppleanter 6
8.Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til §7 stk. 1 og stk. 2 7
10. Eventuelt 7

1. Valg af dirigent
Bestyrelsen foreslår Charlotte Schultz (CS)
Forsamlingen valgte enstemmigt CS
CS oplyste, at indkaldelsen er offentliggjort som foreskrevet. Og at dagsordenen er efter forskrifterne i
vedtægterne. CS oplyste ydermere, at den endelige dagsorden med indkomne forslag er sendt ud til
medlemmerne forud for generalforsamlingen.
Generalforsamlingen er hermed lovligt indvarslet og beslutningsdygtig, og der kan arbejdes efter den
udsendte endelige dagsorden.
18 Stemmeberettigede er fremmødt.

2. Bestyrelsens årsberetning
ND fremlagde årsberetningen.
Skallebølle Beboerforening har igen haft et år med god aktivitet.

Allerede i foregående år tog vi fat på at få lavet bedre skiltning med vores by. Vi stilede højt og havde flere
gode placeringsforslag til kommunen og vejdirektoratet. Men alt med henvisning til en lov om skiltning blev
forkastet til trods for, at vi holdt et møde omkring det midt i eftermiddags trafikken. Efterfølgende blev
kommunen opmærksom på, at de havde fejl tolket loven, og dermed fik vi et skilt op, som nu står ved
krydset Søndersøvej / Kelstrupvej.
Vi lancerede et nyt logo/slogan. Dette blev til via en konkurrence, som Julie Skovsende vandt med ordene
”sammen skaber vi vores by ”. Resterende del af logoet blev til i samarbejde mellem Lenette og jeg.
Sammen med de 2 øvrige foreninger har vi lavet en ny fælles hjemmeside, som René Henriksen har været
den bærende kraft i. For at følge med tidens trend har vi lavet en Instagram profil som Thomas Frost
administrerer.

Allerede sidste år havde vi besøg af Socialminister Mai Mercado med henblik på, at få bedst mulig
opmærksomhed på støjdæmpning fra motorvejen.
Vi har haft kontakt til projektleder Ruben Højen Madsen, og fået en dialog om støjdæmpning.
Efterfølgende har vi truffet ham i forbindelse med informationsmøde i Vissenbjerg hallen. På baggrund af
dette møde i Vissenbjerg hvor vi alle havde mulighed for at se projektet og stille spørgsmål, har vi igen
kontaktet vejdirektoratet med henblik på at få yderligere støjdæmpende foranstaltninger i byens østlige
ende. Men vi bliver desværre blankt afvist. Vi kan dog alle glæde os over, at vi har fået langt mere
støjdæmpning i forhold til, det anbefalede i den første VVM-undersøgelse fra 2008.

Som i alle nok ved, blev vi af Assens kommune kåret som årets landsby i 2018. Det fejrede vi med et
arrangement, som bestyrelsen var glade for, da der var rigtig flot fremmøde til trods for, at det allerede
startede kl. 15.00.
Det var svært at få pressen til at deltage, så hvad vi har fået ud af det er svært at sige. En del positiv omtale
har det da givet, ud over de 10.000 kr. som fulgte med æren og titlen.

Bestyrelsen og pedellerne har ved fælles enighed besluttet at købe en helt ny maskine, da den gamle gav os
en del udfordringer med små havarier i løbet at sidste sæson. Vi har besluttet at købe en Simplicity
havetraktor hos Grønnemose maskinforretning, primært finansieret af de penge pedelordningen har givet i
overskud sidste sæson. Med dette indkøb tror vi på, at pedellerne har fået en rigtig god og robust maskine.
Vi startede 14 pedeller, men pt. er vi desværre kun ca. 10 stk. Vi tror på, at vi kan videreføre ordningen, og
at der kommer flere pedeller til, så hold jer endelig ikke tilbage. TUSIND tak til de som forsat vil hjælpe med
at holde vores landsby pæn, et arbejde som tilmed giver et pænt beløb til byen.
I forlængelse af at holde byen pæn vil jeg nævne, at vi har søgt kommunen om nye pullerter ved flere af
vejbumpene. Disse pullerter er vi blevet lovet bliver skiftet her til foråret.

Aktivitetsudvalget har afholdt en petanqueevent fredag den 24. august med et par erfarende spillere fra
Odense petanque klub 87. Arrangementet havde et rigtig pænt fremmøde.

Projektet med etablering af udendørs fitness maskiner er nu en realitet. Ud over de 73.000 kr. som er
kommet via lokalsamfundspuljen, har skallebølle sportsklub doneret 75.000 kr., kulturforeningen
Nøjsomheden har doneret 20.000 kr. og Totalbanken i Vissenbjerg har doneret 3.000 kr. Derud over har
beboerne i Skallebølle doneret 5.500 kr. via crowdfunding som aktivitetsudvalget satte i gang i forbindelse
med bøllefesten.
Efter finansieringen kom på plads, blev der arrangeret en arbejdsdag den 23. september for at klargøre
området. På daværende tidspunkt var der ingen, der drømte om, at processen med den endelige
godkendelse skulle trække i langdrag.
Siden finansieringen har været på plads, har vi kæmpet med kommunen om brugsretsaftalen af det
pågældende område, hvor maskinerne skal stå. Denne aftale kom først endelig på plads omkring den 1.
februar. Derefter kan vi først få færdig behandlet byggetilladelsen. Denne tilladelse har desværre også
trukket ud, tilmed er der midt i processen, kommet en ny sagsbehandler på. Der er 6 ugers leveringstid på
maskinerne, efter afgivet ordre. Vi forventer at få maskinerne op omkring først i juni måned.

I foråret 2018 var første fællesspisning den 14. marts. Vi valgte, at der ikke skulle være flere, da der ligger
mange andre aktiviteter i forårsmånederne. I september lavede Lenette og jeg mad med 55 deltagere.
Spisningen i november blev aflyst pga. manglende tilmelding. I januar var vi udfordrede af, at ingen ville
tage køkkentjansen og bestilte derfor mad hos Hanne fra Bethesda til 28 spisende. Senest har Hjørdis stået
for maden med 52 spisende. Tak til alle de frivillige, som giver en hånd med.

Ud over de ovennævnte aktiviteter har bestyrelsen samlet alle foreningens forsikringer hos Top Danmark.
Og i den forbindelse er der tegnet en forsikring på den nyindkøbte plæneklipper og en
arbejdsskadeforsikring til pedeller og andre, som laver frivilligt arbejde i foreningen.
Vi har lige som så mange andre også været nødt til at udarbejde retningslinjer i forhold til persondataloven.
Udover de ovennævnte aktiviteter kan nævnes, at vi i samarbejde med de 2 øvrige foreninger i byen for
første gang har afholdt et velkomstarrangement for nye beboere. Der var 14 tilmeldt, og vi havde en rigtig
god formiddag, med information om hvad Skallebølle kan tilbyde, snak og rundstykker.
Sidst men ikke mindst skal senior cafeen nævnes. Hver tirsdag fra kl. 14 – 16 mødes op til 17 seniorer. De
hygger sig med sang, kaffe, snak og spiller petanque når vejret tillader det. Alle som har lyst til at deltage er
selvfølgelig velkomne.

Der var fra forsamlingen spørgsmål til arbejdsskadeforsikringen, som foreningen har tegnet i forbindelse
med pedelordningen. Spørgsmålet gik på hvorledes denne dækker pensionister? ND svarede, at
forsikringen er tegnet på baggrund af en anbefaling fra forsikringsassurandøren, som har gennemgået
foreningens forsikringsbehov generelt. CS anbefalede at alle frivillige tegner en privat fritids-/
ulykkesforsikring, uanset.
På baggrund af drøftelsen vil bestyrelsen undersøge ved Top Danmark om pensionister er dækket under
den tegnede arbejdsskadeforsikring.
Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse
Forud for generalforsamlingen var kassereren desværre kommet til skade og forhindret i at deltage. I stedet
fremlagde ND Skallebølle Beboerforenings regnskab for år 2018, som viser et underskud på kr. 2.442,51
Egenkapitalen var primo år 2018 på kr. 16.571,57
Samlet set er der en egenkapital ved årets udgang på kr. 14.129,06
Der blev spurgt til hvorfor indtægterne regnskabsteknisk er placeret under udgifterne? Lenette svarede, at
systemet er sat således op.
Kontingentindtægten er steget, blev det konstateret. Dels er kontingentet steget, og der har i årets løb
været en tilgang af medlemmer. En del medlemmer har dog endnu ikke betalt, ligesom der er
tilgodehavender fra erhvervslivet, som ikke har betalt til tiden for annoncering på hjemmesiden.
Der var spørgsmål til hvorfor kontingentindtægten ikke går op med kontingentet på kr. 20,00.
ND svarede, at det skyldes Mobile Pay gebyrer, som modregnes kontingentindtægten.
Beslutning:

Forsamlingen godkendte efterfølgende enstemmigt årsregnskabet.

4. Indkomne forslag
Der er følgende indkomne forslag
Forslag til generalforsamling Skallebølle beboerforening.
Undertegnede foreslår, at nogle af de penge, som Beboerforening fik i forbindelse med kåringen til ”Årets
Landsby”, bruges til forskønnelse af ”Hovedvejen” gennem vores by – Langesøvej/Kelstrupvej.
Jeg foreslår at der indkøbes en masse forskellige løg af forårsbebuderne: erantis, vintergækker, påskeliljer
m.m.
Disse løgvækster lægges i jorden i ”græsrabatten” langs Langesøvej, Kelstrupvej og minder alle byens
indvånere om, at nu er foråret på vej.
Når de er afblomstret, er det tiden for græsslåning i rabatten, og dette skader ikke blomsterfloret.
Venlig hilsen
Peter Skibsted
Bestyrelsens Forslag:
Indkommet forslag vedr. beløbet på de 10.000 kr. fra årets landsby, behandles på kommende
bestyrelsesmøder, på lige fod med de øvrige forslag, til brug af det pågældende beløb.
ND supplerede med, at der er indkommet flere gode forslag til hvad pengene skal bruges til, hvorfor det
giver mening at bestyrelsen drøfter sammen, hvilke forslag der skal arbejdes videre med.

Peter Balling kommenterede, at han ikke syntes, at det er i orden, at der ikke kan stemmes om Peter
Skibsteds forslag i og med, det er sendt som forslag til GF.
ND svarede, at bestyrelsen tidligere har opfordret alle til at sende forslag ind uafhængigt af GF, og at der er
kommet flere gode forslag ind.
Bylgja bakkede op om bestyrelsens forslag, da hun selv har indsendt forslag til hvad pengene kan bruges til.
Dirigenten satte forslagene til afstemning med udgangspunkt i at bestyrelsens forslag er det mest
vidtgående. Vedtages bestyrelsens forslag, bortfalder Peter Skibsteds forslag.
Beslutning:
Der var flertal for bestyrelsens forslag, da kun 2 stemte i mod.
Dermed indgår Peter Skibsteds forslag på lige fod med de andre indkomne forslag til en videre behandling
på bestyrelsesmøderne.

Bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer:
Fra:
§ 4, Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises.
Til:
§ 4, Stk. 4
Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før
generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på
hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

Beslutning:
Ændringsforslag til § 4, stk. 4 blev enstemmigt vedtaget.
Fra:
§ 4, Stk. 5
Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et
offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse.
Til:
§ 4, Stk. 5
Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på et offentligt sted i
Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til
medlemsliste

Der kom ændringsforslag til forslaget.
I stedet for ”på et offentligt sted” skrives ”på en informationstavle”... et offentligt sted i Skallebølle.
Beslutning:
Ændringsforslag til §4, stk. 5 med det foreslåede ændringsforslag blev enstemmigt vedtaget. Således er den
endelige formulering af §, stk. 5:
” Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på en informationstavle i
Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til
medlemsliste”

FRA:
§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af
medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.

TIL
§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det
nødvendigt, eller når mindst 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af
dagsorden. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være
afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden.

ND begrundede forslaget med, at det er urimeligt at forlange 50%, hvorfor det forslås, at det nedsættes til
33%. Forsamlingen diskuterede de 14 dages varsel, der er indeholdt i forslaget.
Beslutning:
Bestyrelsens ændringsforslag til §4, stk. 6 blev enstemmigt vedtaget.

5. Fastsættelse af kontingent
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent
Beslutning:
Der blev enstemmigt vedtaget uændret kontingent.

6. Valg af formand, der vælges i ulige år
Formand Niels Drejergaard modtager genvalg.
Der er ingen andre kandidater.
Beslutning:
Niels Drejergaard blev enstemmigt genvalgt

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1
Næstformand Jesper Winther er på valg og modtager ikke genvalg.
Kasserer Linda Johannesen er på valg og modtager ikke genvalg.
Der er indkommet skriftligt tilsagn fra 2 kandidater, og på baggrund heraf indstiller bestyrelsen Susanne
Egeskov Jepsen og Daniel Steffen Pedersen.
Der var ingen andre kandidater.
Beslutning:
Susanne Egeskov Jepsen og Daniel Steffen Pedersen blev enstemmigt valgt

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter
Brian Thomsen er på valg. Han er villig til genvalg.
Karin Thomsen er på valg og modtager ikke genvalg.
Der er indkommet skriftligt tilsagn fra Peter Balling om at stille op, og på baggrund heraf indstiller
bestyrelsen Peter Balling.
Beslutning:
Forsamlingen valgte enstemmigt Brian Thomsen og Peter Balling.

Den samlede bestyrelse er herefter:
? Formand Niels Drejergaard (ND)
? Bestyrelsesmedlem Thomas Frost
? Bestyrelsesmedlem Trine Grønlund (TG)
? Bestyrelsesmedlem Susanne Egeskov Jepsen
? Bestyrelsesmedlem Daniel Steffen Pedersen
med følgende suppleanter:
? Bestyrelsessuppleant Brian Thomsen
? Bestyrelsessuppleant Peter Balling

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til §7 stk. 1 og
stk. 2
Bestyrelsen indstiller Klaus Jensen og Heidi Norin. Der er indsendt skriftligt tilsagn fra kandidaterne, og på
baggrund heraf indstiller bestyrelsen Klaus Jensen til revisor og Heidi Norin til revisorsuppleant.
Der var ingen andre kandidater.
Beslutning:
Klaus Jensen blev enstemmigt valgt som revisor.
Heidi Norin blev enstemmigt valgt som revisorsuppleant.

10. Eventuelt
ND oplyste, at flg. forslag er modtaget vedrørende brug af de kr. 10.000 foreningen har modtaget for
kåringen af årets landsby.
? Ønske om flagstang ved vendepladsen
? Ønske om læ-beplantning ved petanquebanerne og de kommende fitnessmaskiner
? Etablering af krolfbane
? Økonomisk støtte til lasergame til Bøllefesten
? Inskription ”Årets landsby 2018” på stenen placeret ved skolen
? Udsmykning af multirummet i skolens lokaler
? Løgplanter i vejkanten
? Vedligehold og renovering af vogne til brug ved Bøllefesten

Ruben kommenterede, at permanente ting var at foretrække, da disse forslag vil betyde tiltag, der vil glæde
flere og i længere tid. Han håbede derfor, at der ville blive arbejdet videre med disse frem for de kortvarige.
CS opfordrede til, at der på hjemmesiden oprettes en mappe med generalforsamlingsmateriale og en
bestyrelsesmappe med dagsordener og referater.
Der var opfordring til, at der på indbydelser til arrangementer står adresse på, da ikke alle ved hvor f.eks.
sports- og kulturcenteret er i Skallebølle.
ND oplyste, at foreningernes fælles hjemmeside har været hacket, og at den skulle være renset og i luften
igen. René Henriksen har i den forbindelse sikret den yderligere, så det ikke skulle ske igen.
TF opfordrede forsamlingen til at komme med input til en informationsfilm, der skal udarbejdes om
Skallebølle i samarbejde med kommunen dette forår.

Støjvold skal ikke forventes opsat før tidligst om 5 år oplyste den lokale tømrer, der har afgivet jord i den
forbindelse, da Skallebølle skal benyttes som adgangsvej til arbejdet med udvidelsen af motorvejen og evt.
den kommende højhastighedsbane.
CS opfordrede bestyrelsen til at anmelde kassererens skade til den nytegnede arbejdsskadeforsikring, idet
skaden skete i forbindelse med affaldsindsamlingen samme dag.
Dirigenten gav ordet tilbage til formanden for en afsluttende kommentar.
Formand ND takkede for fremmødet og den viste interesse for bestyrelsens arbejde.
CS sluttede generalforsamlingen af og takkede for god ro og orden.

Underskrift:

______________________________
Dirigent Charlotte Schultz Formand Niels Drejergaard 


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere