ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriByen & området

 
   
 
   
 


Vedtægter Skallebølle beboerforening

Vedtægter for Skallebølle beboerforening

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er "Skallebølle beboerforening" og har hjemsted i Skallebølle, Assens kommune. 

 

§ 2

Formål

 

Stk. 1

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

 

Stk. 2

Forenignen støtter formål og virke for "Landdistriktrådet for Assens kommune".

 

§ 3

Medlemmer og Kontingent

 

Stk. 1

Som medlemmer kan optages enhver, som har tilklytning til Skallebølle og omegn, og som støtter foreningens formål.

 

Stk. 2

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Kontingentet er pr. kalenderår.

 

Stk. 4

Bestyrelsen fører en medlemsliste.

 

Stk. 5

Et medlem kan ekskluderes, hvis 75% af bestyrelsens medlemmer er eninge herom.

En eksklusion er gældende fra det tidspunkt, at medlemmet er gjort bekendt hermed, og det skal godkendes af den nærmeste generalforsamling.

 

§ 4

Generalforsamling

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig senest i april måned.

 

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskag til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, der vælges i ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5, stk. 1

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorauppleant

10. Eventuelt

 

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises.

 

Stk. 5

Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamlíng skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse.

 

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 7

Alle bestutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

 

Stk. 8

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for den pågældende generalforsamling.

Stemmeret har kun medlemmer over 18 år. 

 

Stk. 9

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Der føres referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og referenten.

 

§ 5

Bestyrelsen

 

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. 2 medlemmer er på valg i lige år, og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

 

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3

For at kunne stille op til bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en skriftlig samtykkeerklæring til bestyrelsen, før generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4

Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnngsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referatet med evt. ændringer godkendes på det efterføglende bestyrelsesmøde.

 

Stk. 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide eller længere fravær, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.

  

 

§ 6

Arbejdsgrupper

 

Stk. 1

En arbejdsgruppe består af den til enhver tid nødvendige antal medlemmer for at arbejdsgruppen kan udføre sit arbejde. Gruppen er aktiv, når der afholdes regelmæssige møder.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper.

 

Stk. 3

Alle opgaver, som arbejdsgrupper arbejder med, skal forelægges bestyrelsen og godkendes inden igangsættelse af opgaverne.

 

Stk. 4

Hvis en arbejdsgruppe ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har arbejdsgruppen adgangs- og taleret med ét medlem til bestyrelsesmøder. 

 

§ 7

Revisorer

 

Stk.1

Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Valget gælder for 2 år, således at de skfitevis er på valg hvert andet år.

Stk. 2

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

§ 8

Tegningsregler

 

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som begge har alene fuldmagt til foreningens konti med netbank.

 

Stk. 2

Ved forfald af formanden eller kasserer, tegnes foreningen af formanden eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3

Kassereren opdaterer mindst hver anden måned den øvrige besyrelse om foreningens økonomi og med udskrifter af konto.

 

§ 10

Finansiering

 

Stk. 1

Foreningen kan optage kortvarige lån til mellemfinansiering i forbindelse med projekter, hvis der er sikkerhed for det lånte beløb ved tilsagn om midler fra søgtefondelegaterstiftelser eller donationer.

 

§ 10

Hæftelser

 

Stk. 1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 

Stk. 2

Kassereren er ansvarlig for de midler, der er betroet denne.

 

Stk. 3

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre, at tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 11

Regnskab og revision

 

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 2

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 3

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

 

Stk. 4

Regnskab og status skal forsynet med revisorpåtegning af foreningens revisorer.

 

§ 12

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.

 

Stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberetigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med opsløning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag, den 22. september 2015 på Skallebølle Skole.

 

Ændringer sket på generalforsamling

17. april 2016            § 12, stk. 2 og § 12, stk. 3 

Vedtægter Skallebølle beboerforening

Vedtægter for Skallebølle beboerforening

 

§ 1

Navn og hjemsted

 

Foreningens navn er "Skallebølle beboerforening" og har hjemsted i Skallebølle, Assens kommune. 

 

§ 2

Formål

 

Stk. 1

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

 

Stk. 2

Forenignen støtter formål og virke for "Landdistriktrådet for Assens kommune".

 

§ 3

Medlemmer og Kontingent

 

Stk. 1

Som medlemmer kan optages enhver, som har tilklytning til Skallebølle og omegn, og som støtter foreningens formål.

 

Stk. 2

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

 

Stk. 3

Kontingentet er pr. kalenderår.

 

Stk. 4

Bestyrelsen fører en medlemsliste.

 

Stk. 5

Et medlem kan ekskluderes, hvis 75% af bestyrelsens medlemmer er eninge herom.

En eksklusion er gældende fra det tidspunkt, at medlemmet er gjort bekendt hermed, og det skal godkendes af den nærmeste generalforsamling.

 

§ 4

Generalforsamling

 

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

 

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes en gang årlig senest i april måned.

 

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter.

1. Valg af dirigent

2. Bestyrelsens årsberetning

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskag til godkendelse

4. Indkomne forslag

5. Fastsættelse af kontingent

6. Valg af formand, der vælges i ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5, stk. 1

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorauppleant

10. Eventuelt

 

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises.

 

Stk. 5

Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamlíng skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse.

 

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.

 

Stk. 7

Alle bestutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

 

Stk. 8

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for den pågældende generalforsamling.

Stemmeret har kun medlemmer over 18 år. 

 

Stk. 9

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Der føres referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og referenten.

 

§ 5

Bestyrelsen

 

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. 2 medlemmer er på valg i lige år, og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

 

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og øvrige bestyrelsesmedlemmer for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3

For at kunne stille op til bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en skriftlig samtykkeerklæring til bestyrelsen, før generalforsamlingen afholdes.

 

Stk. 4

Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

 

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretnngsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referatet med evt. ændringer godkendes på det efterføglende bestyrelsesmøde.

 

Stk. 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide eller længere fravær, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.

 

 

 

 

§ 6

Arbejdsgrupper

 

Stk. 1

En arbejdsgruppe består af den til enhver tid nødvendige antal medlemmer for at arbejdsgruppen kan udføre sit arbejde. Gruppen er aktiv, når der afholdes regelmæssige møder.

 

Stk. 2

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper.

 

Stk. 3

Alle opgaver, som arbejdsgrupper arbejder med, skal forelægges bestyrelsen og godkendes inden igangsættelse af opgaverne.

 

Stk. 4

Hvis en arbejdsgruppe ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har arbejdsgruppen adgangs- og taleret med ét medlem til bestyrelsesmøder. 

 

§ 7

Revisorer

 

Stk.1

Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Valget gælder for 2 år, således at de skfitevis er på valg hvert andet år.

Stk. 2

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

 

§ 8

Tegningsregler

 

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som begge har alene fuldmagt til foreningens konti med netbank.

 

Stk. 2

Ved forfald af formanden eller kasserer, tegnes foreningen af formanden eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

 

Stk. 3

Kassereren opdaterer mindst hver anden måned den øvrige besyrelse om foreningens økonomi og med udskrifter af konto.

 

§ 10

Finansiering

 

Stk. 1

Foreningen kan optage kortvarige lån til mellemfinansiering i forbindelse med projekter, hvis der er sikkerhed for det lånte beløb ved tilsagn om midler fra søgtefondelegaterstiftelser eller donationer.

 

§ 10

Hæftelser

 

Stk. 1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue.

 

Stk. 2

Kassereren er ansvarlig for de midler, der er betroet denne.

 

Stk. 3

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre, at tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling.

 

§ 11

Regnskab og revision

 

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

 

Stk. 2

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

 

Stk. 3

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

 

Stk. 4

Regnskab og status skal forsynet med revisorpåtegning af foreningens revisorer.

 

§ 12

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning

 

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.

 

Stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberetigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger.

 

Stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med opsløning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

 

 

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag, den 22. september 2015 på Skallebølle Skole.

 

Ændringer sket på generalforsamling

17. april 2016            § 12, stk. 2 og § 12, stk. 3


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
web@skallebolle.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere