ForsideBeboerforeningNøjsomhedSportsklubKulturcenterKalenderGalleriBy & område

 
   
 
   
 


Vedtægter Skallebølle beboerforening

Vedtægter for Skallebølle beboerforening

 

 

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1 

Foreningens navn er ”Skallebølle Beboerforening” og har hjemsted i Skallebølle, Assens kommune.

§ 2

Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

Stk. 2

Foreningen støtter formål og virke for ”Landdistriktsrådet for Assens kommune”.

§ 3 

Medlemmer og Kontingent

Stk. 1

Som medlemmer kan optages enhver, som har tilknytning til Skallebølle og omegn, og som støtter foreningen formål.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Kontingentet gælder for et kalenderår. 

Stk. 4

Bestyrelsen fører en medlemsliste.

Stk. 5.

Et medlem kan ekskluderes, hvis 75 % af bestyrelsens medlemmer er enige herom. En eksklusion er gældende fra det tidspunkt, at medlemmet er gjort bekendt hermed, og det skal godkendes af den næste generalforsamling. 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i april måned.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand, der vælges i ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 7 stk. 1 og stk. 2.

10. Eventuelt.

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5

Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på en informationstavle i Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til medlemsliste

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden

Stk. 7

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 8

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for den pågældende generalforsamling.

Stemmeret har kun medlemmer over 18 år. 

Skt. 9

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Der føres referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og referenten.

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. 2 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3

For at kunne stille op til bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en skriftlig samtykkeerklæring til bestyrelsen, før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 4

Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referatet med evt. ændringer godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide eller længere fravær, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.

Stk. 7 
Beboerforeningens bestyrelse udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen i Skallebølle Sports & Kulturcenter for en 1-årigperiode, heraf minimum 1 repræsentant fra bestyrelsen af Skallebølle Beboerforening.
Den anden repræsentant skal være medlem af foreningen.  

§ 6

Arbejdsgrupper

Stk. 1

En arbejdsgruppe består af den til enhver tid nødvendige antal medlemmer for at arbejdsgruppen kan udføre sit arbejde. Gruppen er aktiv, når der afholdes regelmæssige møder. 

Stk. 2

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper. 

Stk. 3

Alle opgaver, som arbejdsgrupper arbejder med, skal forelægges bestyrelsen og godkendes inden igangsættelse af opgaverne.

Stk. 4

Hvis en arbejdsgruppe ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har arbejdsgruppen adgangs- og taleret med ét medlem til bestyrelsesmøder. 

 

§ 7

Revisorer

Stk. 1

Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Valget gælder for 2 år, således at de skiftevis er på valg hvert andet år.

Stk. 2

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som begge har alene fuldmagt til foreningens konti ved netbank.

Stk. 2. 

Ved forfald af formand eller kasserer, tegnes foreningen af formand eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Kassereren opdaterer mindst hver anden måned den øvrige bestyrelse om foreningen økonomi og med udskrifter af konto.

§ 9

Finansiering

Stk. 1

Foreningen kan optage kortsigtet lån til mellemfinansiering i forbindelse med projekter, hvis der er sikkerhed for det lånte beløb ved tilsagn om midler fra søgte fonde, legater, stiftelser eller donationer.

§10

Hæftelser

Stk. 1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Stk. 2

Kassereren er ansvarlig for de værdier, der er betroet denne.

Stk. 3

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre, at tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

§ 11

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Stk. 4

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.

§ 12

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.

Stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag, den 22. september 2015 på Skallebølle Skole.

Ændringer sket på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 17. april 2016                      

§ 12, stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 12, stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

Ændringer sket på ordinær generalforsamling 1. april 2017

§ 4, stk. 3

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant i henhold til § 7 stk. 1 og stk. 2.

§ 12, stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 12, stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

Ændringer sket på ordinær generalforsamling 31. marts 2019

 

 

§ 4, Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

§ 4, Stk. 5

Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse

21 dage ved ophængning på en informationstavle i Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til medlemsliste

 

§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 
50 % 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsordenAfholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

 Ændringer sket på ordinær generalforsamling 16. marts 2023

§ 5, Stk. 7
Beboerforeningens bestyrelse udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen i Skallebølle Sports & Kulturcenter for en 1-årigperiode, heraf minimum 1 repræsentant fra bestyrelsen af Skallebølle Beboerforening.
Den anden repræsentant skal være medlem af foreningen.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet  

Vedtægter Skallebølle beboerforening

Vedtægter for Skallebølle beboerforening

 

 

§ 1

Navn og hjemsted

Stk. 1 

Foreningens navn er ”Skallebølle Beboerforening” og har hjemsted i Skallebølle, Assens kommune.

§ 2

Formål

Stk. 1

Foreningens formål er at styrke fællesskabet og virke til gavn og glæde for beboerne i Skallebølle by og omegn.

Stk. 2

Foreningen støtter formål og virke for ”Landdistriktsrådet for Assens kommune”.

§ 3 

Medlemmer og Kontingent

Stk. 1

Som medlemmer kan optages enhver, som har tilknytning til Skallebølle og omegn, og som støtter foreningen formål.

Stk. 2.

Medlemskontingent fastsættes for et år ad gangen på generalforsamlingen.

Stk. 3.

Kontingentet gælder for et kalenderår. 

Stk. 4

Bestyrelsen fører en medlemsliste.

Stk. 5.

Et medlem kan ekskluderes, hvis 75 % af bestyrelsens medlemmer er enige herom. En eksklusion er gældende fra det tidspunkt, at medlemmet er gjort bekendt hermed, og det skal godkendes af den næste generalforsamling. 

§ 4 Generalforsamling

Stk. 1

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed.

Stk. 2

Ordinær generalforsamling holdes en gang årligt senest i april måned.

Stk. 3

Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens årsberetning.

3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse.

4. Indkomne forslag.

5. Fastsættelse af kontingent.

6. Valg af formand, der vælges i ulige år.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer i henhold til § 5 stk. 1.

8. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant i henhold til § 7 stk. 1 og stk. 2.

10. Eventuelt.

Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

Stk. 5

Ordinær generalforsamling skal varsles med mindst 21 dage ved ophængning på en informationstavle i Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til medlemsliste

Stk. 6

Ekstraordinær generalforsamling indkaldes, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 50 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden.
 
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsorden. Afholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden

Stk. 7

Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflertal. Den til enhver tid lovligt indvarslede generalforsamling er beslutningsdygtig.

Stk. 8

Stemmeret på generalforsamlingen har medlemmer, som har betalt kontingent i kalenderåret for den pågældende generalforsamling.

Stemmeret har kun medlemmer over 18 år. 

Skt. 9

Generalforsamlingen ledes af en af forsamlingen valgt dirigent.

Afstemninger sker skriftligt, hvis blot 1 medlem ønsker det. Alle afstemninger og valg afgøres ved simpelt stemmeflertal med mindre andet fremgår af nærværende vedtægter.

Der føres referat af generalforsamlingen, der underskrives af dirigenten og referenten.

§ 5

Bestyrelsen

Stk. 1

Foreningens daglige ledelse udgøres af bestyrelsen, som består af 5 medlemmer, der vælges af generalforsamlingen for 2 år ad gangen. Formanden vælges direkte på generalforsamlingen for 2 år. 2 medlemmer er på valg i lige år og 2 medlemmer er på valg i ulige år.

Stk. 2

Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer, sekretær og øvrige medlemmer for 1 år ad gangen. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over 50 % af medlemmerne er til stede.

 

Stk. 3

For at kunne stille op til bestyrelsen, suppleant, revisor eller revisorsuppleant kræves enten fremmøde på generalforsamlingen eller en skriftlig samtykkeerklæring til bestyrelsen, før generalforsamlingen afholdes. 

Stk. 4

Formanden repræsenterer foreningen, indvarsler og leder bestyrelsesmøderne, og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5

Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden og træffer de beslutninger, der er nødvendige for foreningens drift. Bestyrelsen fører referat af bestyrelsesmøderne. Referatet med evt. ændringer godkendes på det efterfølgende bestyrelsesmøde.

Stk. 6

Såfremt et bestyrelsesmedlem fratræder i utide eller længere fravær, indkaldes en suppleant og bestyrelsen konstituerer sig selv igen om nødvendigt.

Stk. 7 
Beboerforeningens bestyrelse udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen i Skallebølle Sports & Kulturcenter for en 1-årigperiode, heraf minimum 1 repræsentant fra bestyrelsen af Skallebølle Beboerforening.
Den anden repræsentant skal være medlem af foreningen.  

§ 6

Arbejdsgrupper

Stk. 1

En arbejdsgruppe består af den til enhver tid nødvendige antal medlemmer for at arbejdsgruppen kan udføre sit arbejde. Gruppen er aktiv, når der afholdes regelmæssige møder. 

Stk. 2

Bestyrelsen kan til enhver tid nedsætte arbejdsgrupper. 

Stk. 3

Alle opgaver, som arbejdsgrupper arbejder med, skal forelægges bestyrelsen og godkendes inden igangsættelse af opgaverne.

Stk. 4

Hvis en arbejdsgruppe ikke er repræsenteret i bestyrelsen, har arbejdsgruppen adgangs- og taleret med ét medlem til bestyrelsesmøder.

 

 

 

§ 7

Revisorer

Stk. 1

Det årlige regnskab med status revideres af 2 af generalforsamlingen valgte revisorer. Valget gælder for 2 år, således at de skiftevis er på valg hvert andet år.

Stk. 2

Der vælges 1 revisorsuppleant for 1 år ad gangen.

§ 8

Tegningsregler

Stk. 1

Foreningen tegnes af formanden og kassereren, som begge har alene fuldmagt til foreningens konti ved netbank.

Stk. 2. 

Ved forfald af formand eller kasserer, tegnes foreningen af formand eller kasserer med 2 bestyrelsesmedlemmer.

Stk. 3

Kassereren opdaterer mindst hver anden måned den øvrige bestyrelse om foreningen økonomi og med udskrifter af konto.

§ 9

Finansiering

Stk. 1

Foreningen kan optage kortsigtet lån til mellemfinansiering i forbindelse med projekter, hvis der er sikkerhed for det lånte beløb ved tilsagn om midler fra søgte fonde, legater, stiftelser eller donationer.

§10

Hæftelser

Stk. 1

Foreningen hæfter kun for sine forpligtelser med den af foreningen til enhver tid tilhørende formue. 

Stk. 2

Kassereren er ansvarlig for de værdier, der er betroet denne.

Stk. 3

Foreningens bestyrelse hæfter ikke personligt for foreningens midler med mindre, at tilbagebetalingskravet er opstået ved retsstridig handling. 

§ 11

Regnskab og revision

Stk. 1

Foreningens formue skal anbringes i et anerkendt pengeinstitut.

Stk. 2

Foreningens regnskabsår er fra 1. januar til 31. december.

Stk. 3

Revision finder sted én gang årligt efter regnskabsårets afslutning. Uanmeldt kasseeftersyn kan finde sted, når revisorerne ønsker det.

Stk. 4

Regnskab og status skal forsynes med revisionspåtegning af foreningens revisorer.

§ 12

Vedtægtsændringer og foreningens opløsning.

Stk. 1

Vedtægtsændringer kan vedtages på enhver generalforsamling, når mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer er for forslaget.

Stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

Stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Ovenstående vedtægter er vedtaget på den stiftende generalforsamling tirsdag, den 22. september 2015 på Skallebølle Skole.

Ændringer sket på ordinær og ekstraordinær generalforsamling 17. april 2016                      

§ 12, stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 12, stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

Ændringer sket på ordinær generalforsamling 1. april 2017

§ 4, stk. 3

9. Valg af 2 revisorer og 1 revisorsuppleant i henhold til § 7 stk. 1 og stk. 2.

§ 12, stk. 2

Foreningens opløsning kan kun ske med 2/3 flertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer på to af hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær.

§ 12, stk. 3

Eventuelt overskud i forbindelse med en opløsning af foreningen overdrages til lokalråd i Skallebølle eller uddeles til lokale foreninger eller institutioner i Skallebølle eller omegn.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

Ændringer sket på ordinær generalforsamling 31. marts 2019

 

 

§ 4, Stk. 4

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen. Anonyme forslag afvises. Bestyrelsen offentliggør den endelige dagsorden på hjemmesiden www.skallebølle.dk senest 4 dage før generalforsamlingen.

 

§ 4, Stk. 5

Ordinær såvel som ekstraordinær generalforsamling skal varsles med mindst 14 dage ved opslag på et offentligt sted i Skallebølle og ved husstandsomdelt meddelelse

21 dage ved ophængning på en informationstavle i Skallebølle, offentliggørelse på hjemmesiden og ved at rundsende elektronisk til medlemmer i henhold til medlemsliste

 

§ 4, Stk. 6
Ekstraordinær generalforsamling indkaldes med mindst 14 dages varsel, når bestyrelsen finder det nødvendigt, eller når mindst 
50 % 33 % af medlemmerne skriftligt begærer dette til formanden med angivelse af dagsordenAfholdelse af den ekstraordinære generalforsamling på medlemmernes foranledning skal være afholdt senest 30 dage efter modtagelse af begæringen hos formanden.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet

 Ændringer sket på ordinær generalforsamling 16. marts 2023

§ 5, Stk. 7
Beboerforeningens bestyrelse udpeger 2 repræsentanter til bestyrelsen i Skallebølle Sports & Kulturcenter for en 1-årigperiode, heraf minimum 1 repræsentant fra bestyrelsen af Skallebølle Beboerforening.
Den anden repræsentant skal være medlem af foreningen.

Rødt – slettet / Grønt – tilføjet 


 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84 | 5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk 
Skallebølle.dk
Kelstrupvej 84
5492 Vissenbjerg
bladet@sbsk.dk
 

Website: ntkr.com I/S - tlf. 66 11 68 57 | Brug af Cookies - læs mere